Update trainingen en fijne vakantie (NL/ENG)

De laatste maanden van dit turnjaar zagen er door het coronavirus anders uit dan we allemaal hadden gehoopt. Nu de zomervakantie nadert, sturen wij jullie graag een laatste update. Zoals jullie ongetwijfeld hebben gehoord, heeft de overheid aangekondigd dat er vanaf 1 juli 2020 weer mogelijkheden komen om binnen te sporten. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat we in het nieuwe turnseizoen weer allemaal in de zaal kunnen sporten!

Tot de zomervakantie nog geen lessen in de zaal
De Gemeente Eindhoven heeft besloten om tot en met de zomervakantie slechts een beperkt aantal zalen beschikbaar te stellen voor binnensporten. Dat betekent dat er voor onze verenigingen slechts een heel beperkt aantal lessen gegeven zou kunnen worden. Daarom hebben wij besloten om voor de zomervakantie de gymzaal niet meer in te gaan (het zou gaan om 1,5 week) en de lessen over de volle breedte weer op te starten vanaf 24 augustus 2020 mits de situatie ongewijzigd blijft.

Buitentrainingen en vakantietrainingen

Voor de groepen die nu buiten trainen, gaan de lessen door tot de zomervakantie (dat is tot en met zaterdag 11 juli 2020). Groepen die nu niet buiten trainen, starten na de zomervakantie weer in de gymzaal.

Voor de wedstrijdgroepen die gebruikmaken van vakantietrainingen in de turnhal aan de Vijfkamplaan, worden in de zomervakantie ook vakantietrainingen aangeboden. Deze groepen worden daar apart over geïnformeerd.

Bondscontributie en wedstrijdgelden
Zoals eerder aangegeven, is de contributie voor de laatste lesperiode van dit turnjaar niet geïncasseerd. Voordat het nieuwe turnseizoen start, laten we weten hoe de contributie-inning in het nieuwe seizoen verloopt. Binnenkort wordt als afsluiting van dit turnseizoen alleen nog de verplichte bondscontributie van de KNGU ingehouden. Ook als er nog wedstrijdgelden openstaan van wedstrijden die begin dit jaar hebben plaatsgevonden, dan worden deze doorbelast. De huur van de wedstrijdkleding wordt dit seizoen niet in rekening gebracht. Jullie krijgen daar vooraf bericht over per e-mail.

In het nieuwe seizoen gaan we een frisse start maken en kunnen alle leden de trainingen weer oppakken. En we vertrouwen erop dat de maatregelen straks ook de ruimte geven om leuke activiteiten voor onze leden te organiseren!

Update training and happy holidays

These last months looked different because of the corona virus. Now that the summer holiday is approaching, we would like to send you a last update of the gymnastic lessons. As you have probably heard, the government has announced that from July 1, 2020 there will be opportunities for indoor sports again. That is good news, because it means that we can all start training inside again in the new gymnastics season!

No lessons inside until the summer holidays
Until the summer holidays, the Municipality of Eindhoven has decided to make only a limited number of indoor sport accommodations available for indoor sports. This means that only a very limited number of lessons could be given by ETV Olympia. That is why we have decided not to train inside before the summer holidays (it would be 1.5 weeks) and to restart the classes for everybody from 24 August 2020, provided the situation remains unchanged.

Outdoor training and holiday training
For the groups that train outside now, the lessons continue until the summer holidays (which is up to and including Saturday 11 July 2020). Groups that do not train outside now, start again the inside training after the summer holidays.

During the summer holidays, holiday training is also offered for the competition groups that use holiday training in the gymnastics hall on the Vijfkamplaan. These groups are informed separately.

KNGU contribution and competition fees
As indicated earlier, the contribution for the last period of this gymnastic season has not been collected. Before the new gymnastics season starts, we will let you know how the contribution collection in the new season goes. Soon, only the KNGU contribution will be withheld. Also contest contribution for contests in the beginnning of this year will be charged. The rental of the contest clothing will not be charged this season. You will be notified in advance by e-mail.

In the new season we will make a fresh start and all members can start training again. And we trust that the measures will also give room to organize fun activities for our members!