PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van ETV Olympia gevestigd te Eindhoven. ETV Olympia staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40240763.
Vanzelfsprekend hechten wij veel waarde aan de bescherming van een ieders privacy.Deze privacyverklaring beschrijft het beleid van ETV Olympia met betrekking tot het verzamelen, vastleggen, verwerken, gebruiken, opslaan, delen, wijzigen, raadplegen en beschermen van uw persoonsgegevens (ook wel privacybeleid genoemd). Dit privacybeleid is van toepassing op de website van ETV Olympia en alle gerelateerde applicaties en diensten waarin naar dit beleid wordt verwezen.

Reikwijdte en toestemming

ETV Olympia verwerkt alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het lidmaatschap.
Voor leden die deelnemen aan wedstrijden geldt dat eenmalig toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van verslagen, inclusief foto’s, van de wedstrijden op social media. Bij elke andere activiteit binnen de vereniging zal vooraf toestemming worden gevraagd.

Verzameling en gebruik persoonsgegevens

ETV Olympia verzamelt en verwerkt persoonsgegevens alleen als u of de gezaghebbende ouder(s) (in geval van minderjarigen) of voogd deze zelf heeft verstrekt aan ETV Olympia. ETV Olympia verzamelt uitsluitend de volgende persoonsgegevens: naam; adres; e-mailadres; telefoonnummer; geboortedatum; geslacht; bankrekeningnummer; handtekening;
ETV Olympia is verplicht om via de website van de KNGU (middels ons administratiesysteem) persoonsgegevens te verstrekken en te verwerken. Al deze gegevens zijn mogelijk zichtbaar voor derden, met uitzondering van bijzondere persoonsgegevens (zie privacyverklaring KNGU).

Doeleinden gegevensverwerking

ETV Olympia verwerkt de gegevens voor zover dit nodig is in verband met het lidmaatschap en inschrijvingen voor wedstrijden en cursussen indien van toepassing.
Uw gegevens worden gebruikt: om contact met u op te nemen of te onderhouden; inschrijven voor wedstrijden; voor het effectueren van een lidmaatschap; voor het verzenden van informatie van en over de vereniging; voor het afhandelen van klachten; om de dienstverlening van ETV Olympia te verbeteren; om contributie te innen; voor subsidie aanvragen bij de gemeente;

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Indien ETV Olympia uw gegevens wenst te verstrekken aan derden, terwijl dit niet noodzakelijk is, zal ETV Olympia daarvoor uw toestemming vragen. Er wordt geen toestemming gevraagd, indien ETV Olympia wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht ETV Olympia te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen (met verklaring van de gemeente). U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden zal ETV Olympia deze verwijdering doorgeven aan alle organisaties die de betreffende gegevens van ETV Olympia hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

ETV Olympia treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Alle trainers, hulpleiding en bestuursleden tekenen een geheimhoudingsverklaring om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.
Minderjarigen
U mag u niet zelf inschrijven bij de vereniging, indien u jonger bent dan 16 jaar (in overeenstemming met artikel 5 lid 1 Wet bescherming persoonsgegevens). Indien u zich als minderjarige wenst in te schrijven bij de vereniging dient dit te gebeuren door de gezaghebbende ouder(s) of voogd en zij geven ook de toestemming.

Het ontvangen van digitale media

ETV Olympia kan u digitaal benaderen aangaande het lidmaatschap.
Indien u of gezaghebbende ouder toestemming heeft gegeven voor publiceren van foto’s kunnen deze gebruikt worden voor de website van ETV Olympia en social media. Indien er geen toestemming, zoals net omschreven is verleend, verwachten wij als vereniging dat de desbetreffende persoon ook weet dat hij/zij niet op de foto mag en ook zelf zorgdraagt dat bij het maken van foto’s hij/zij kenbaar maakt er niet op te willen.

Wijziging van het privacybeleid

ETV Olympia behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze privacyverklaring te wijzigen. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. ETV Olympia raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal ETV Olympia er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.
Deze privacyverklaring is van kracht sinds 1 september 2018

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of ETV Olympia wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: info@etvolympia.nl