Tot en met 19 januari geen lessen – No lessons until January, 19

Op 14 december heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus. Dat heeft ook gevolgen voor onze lessen: vanaf 15 december tot en met 19 januari komen alle lessen te vervallen. Alle leden hebben een persoonlijk bericht hierover ontvangen.

No lessons until January, 19

On December 14, the cabinet announced new measures against the spread of the corona virus. This also has consequences for our lessons: from December 15 to January 19, all lessons will be canceled. All members have received a personal message about this.

De Grote Clubactie is verlengd – Win tickets voor Streetjump!

De Grote Clubactie 2020 is verlengd!
De hele maand november kun je nog loten verkopen. Help jij mee om een mooi bedrag op te halen voor jouw vereniging ETV Olympia? Dan kunnen we in 2021 ons jubileumjaar extra feestelijk vieren met leuke acties voor onze leden.

Verkoop jij de meeste loten binnen ETV Olympia?
Dan zetten we je in het zonnetje. Onze topverkopers krijgen 2 tickets voor Street Jump!

Hoe werkt het ook alweer?
Op 19 september heb je een e-mail gekregen met jouw persoonlijke link om loten te verkopen. Ben je die mail krijt? Loten verkopen kan ook (op jouw naam) via de algemene algemene pagina van ETV Olympia: https://lot.clubactie.nl/lot/etv-olympia/300702

Veel succes met deze eindsprint!

Nieuwe maatregelen en lessen / New measures and gymnastic lessons

Op 3 november heeft de overheid nieuwe maatregelen aangekondigd die gelden voor de komende twee weken. Ook met deze aanvullende maatregelen kunnen de lessen van ETV Olympia doorgang vinden, in elk geval voor alle leden onder de 18 jaar. Uiteraard blijven de eerdere regels van kracht, die wij jullie per e-mail toestuurden.

Voor de groepen met leden van 18 jaar en ouder gelden vanaf 4 november aanvullende regels. De trainers van de betreffende groepen informeren de betreffende leden of de lessen in de komende twee weken kunnen doorgaan en welke regels dan gelden.

Wil je meer lezen over de laatste regels? Ga dan naar de website van de KNGU.

New measures and gymnastic lessons

On November 3, the government announced new measures that will apply for the next two weeks. Even with these additional measures, the lessons of ETV Olympia can continue, at least for all members under the age of 18. Of course, the previous rules remain in force, which we sent you by e-mail.

For groups with members aged 18 and older, additional rules apply from November 4. The trainers of the groups concerned will inform the members whether the lessons can continue in the next two weeks and which rules will apply.

Do you want to read more about the latest rules? Then go to the KNGU website.

Vakantierooster 2020-2021 staat online

Op de website is het vakantierooster van het seizoen 2020-2021 gepubliceerd. In het rooster is te zien wanneer er vanwege vakantie geen lessen plaatsvinden.

Bekijk het vakantierooster direct


The holiday schedule for the 2020-2021 season has been published on the website. The timetable shows when gymnastic lessons are not taking place due to holidays.

Grote clubactie van start! / Grote clubactie has started!

Vanaf vandaag kun je loten kopen om onze vereniging te steunen! Dit jaar willen wij de opbrengst besteden aan iets extra’s voor onze leden in het jubileumjaar 2021. Dan bestaat ETV Olympia 25 jaar! Help jij mee om dit te bereiken? Via deze link kun je loten kopen! Of ga je voor het superlot, waarmee je de opbrengst ineens een boost kunt geven!  #groteclubactie #jouwinzetisgoudwaard #ETV Olympia

From today you can buy tickets to support ETV Olympia! This year we want to spend the yield collected by our member for something extra in the anniversary year 2021. Then ETV Olympia exists 25 years! Will you help us to achieve this? Via this link you can buy tickets! Or go for the super ticket, with which you can give the yield a boost!

 

BeActive Night op 26 september

Tijdens de nationale sportweek van NOC*NSF organiseren wij de eerste activiteit van dit turnseizoen: de BeActive Night. We doen dit samen met PSV Gymnastiek en ook de Gemeente Eindhoven draagt een steentje bij. Wil jij er ook bij aanwezig zijn? Lees dan verder!

Op 26 september wordt in drie groepen een turnactiviteit verzorgd in een gezellige en sfeervolle omgeving. Deze avond laten we zien hoe leuk de turnsport is en dat het, naast hard werken, ook een hele gezellige sport is! De activiteit vindt zowel binnen als buiten plaats en het is mogelijk een vriendje of vriendinnetje mee te nemen. Maar let op: vanwege het coronabeleid is er plaats voor 25 kinderen per groep.

Uitnodiging BeActive night 26 september 2020

BeActive Night on September, 26

During the national sports week of NOC*NSF we organize the first activity of this gymnastics season: the BeActive Night. We do this together with PSV Gymnastics and the Municipality of Eindhoven is also contributing. Do you want to be there? Read on!

On September 26, a gymnastics activity will be organised in three groups in a cosy and atmospheric environment. This evening we show how much fun gymnastics is and that, besides hard work, it is also a very fun sport! The activity takes place both indoors and outdoors and it is possible to bring a friend. But please note that due to the corona policy there is room for only 25 children per group.

Uitnodiging BeActive night 26 september 2020 (in Dutch)

ETV Olympia en PSV Gymnastiek: samen krijgen we meer voor elkaar!

De twee Eindhovense gymnastiekverenigingen ETV Olympia en PSV Gymnastiek hebben samen besproken hoe zij krachten kunnen bundelen en zo meer voor hun leden kunnen betekenen. Het doel van beide verenigingen is immers om de leden zoveel mogelijk plezier te laten beleven aan de gymnastieksport in brede zin. Daarvoor wordt binnen de verenigingen veel werk verzet, veelal door vrijwilligers. Daarom is bekeken op welke vlakken samengewerkt kan worden, zodat we samen meer voor elkaar kunnen krijgen!

De eerste stappen zijn hiervoor gezet. We beginnen onze samenwerking op 4 gebieden:

 1. Een gezamenlijke technische commissie
 2. Gezamenlijke keuze voor administratiesysteem
 3. Organiseren van activiteiten
 4. Communicatie met leden en ouders

Meer weten?
Lees dan hieronder wat we op deze punten gezamenlijk gaan doen:

 1. Een gezamenlijke ‘technische commissie’
  In een gymnastiekvereniging draait het uiteindelijk om de lessen die worden gegeven. Het is belangrijk dat die lessen gegeven worden door goed opgeleide trainers, met goede materialen en natuurlijk met een goede organisatie eromheen. De technische commissie coördineert dit alles. Er is nu een technische commissie gevormd die bestaat uit trainers en een bestuurslid, gemixt uit de twee verenigingen.
 2. Gezamenlijke keuze voor administratiesysteem
  We bekijken samen in welk administratiesysteem we de ledenadministratie van de twee verenigingen kunnen onderbrengen. Als beide verenigingen hetzelfde systeem kiezen, kunnen kostenvoordelen worden behaald en kan in de toekomst makkelijker worden samengewerkt. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan.
 3. Organiseren van activiteiten
  We bieden leden graag iets extra’s door – buiten de wekelijkse lessen – leuke activiteiten te organiseren. We kijken hoe we hierin samen kunnen optrekken. Bijvoorbeeld door samen activiteiten te organiseren of door een zaal te delen voor een activiteit. Zo besparen we kosten en zo is het makkelijker om voldoende vrijwilligers te vinden om te helpen. Begin dit jaar is er al een gezamenlijke trampoline-activiteit georganiseerd. En op 26 september komt er een vervolg: de BeActive Night.
 4. Communicatie met leden en ouders
  Als vereniging houden we leden en ouders op de hoogte van actualiteiten. Soms zijn die heel specifiek voor de ene vereniging, maar vaak ook niet. Waar het kan, helpen we elkaar door ideeën of teksten met elkaar te delen.

Open talententrainingen ETV Olympia

Sta je de hele dag op je kop en lijkt wedstrijdturnen je leuk? Vind je turnen super leuk en zou je graag
meer willen leren? Ben je fanatiek en wil je graag meer trainen? Turn je al maar wil je op een hoger
niveau turnen? Schrijf je dan in voor een van de open talententrainingen!

Lees meer: Open talententrainingen ETV Olympia


Open talent training

Are you upside down all day and do you like competitive gymnastics? Are you fanatic and would you like to learn more and to train more often?  Then sign up for the open talent training!

Read more (in Dutch): Open talententrainingen ETV Olympia

Update trainingen en fijne vakantie (NL/ENG)

De laatste maanden van dit turnjaar zagen er door het coronavirus anders uit dan we allemaal hadden gehoopt. Nu de zomervakantie nadert, sturen wij jullie graag een laatste update. Zoals jullie ongetwijfeld hebben gehoord, heeft de overheid aangekondigd dat er vanaf 1 juli 2020 weer mogelijkheden komen om binnen te sporten. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat we in het nieuwe turnseizoen weer allemaal in de zaal kunnen sporten!

Tot de zomervakantie nog geen lessen in de zaal
De Gemeente Eindhoven heeft besloten om tot en met de zomervakantie slechts een beperkt aantal zalen beschikbaar te stellen voor binnensporten. Dat betekent dat er voor onze verenigingen slechts een heel beperkt aantal lessen gegeven zou kunnen worden. Daarom hebben wij besloten om voor de zomervakantie de gymzaal niet meer in te gaan (het zou gaan om 1,5 week) en de lessen over de volle breedte weer op te starten vanaf 24 augustus 2020 mits de situatie ongewijzigd blijft.

Buitentrainingen en vakantietrainingen

Voor de groepen die nu buiten trainen, gaan de lessen door tot de zomervakantie (dat is tot en met zaterdag 11 juli 2020). Groepen die nu niet buiten trainen, starten na de zomervakantie weer in de gymzaal.

Voor de wedstrijdgroepen die gebruikmaken van vakantietrainingen in de turnhal aan de Vijfkamplaan, worden in de zomervakantie ook vakantietrainingen aangeboden. Deze groepen worden daar apart over geïnformeerd.

Bondscontributie en wedstrijdgelden
Zoals eerder aangegeven, is de contributie voor de laatste lesperiode van dit turnjaar niet geïncasseerd. Voordat het nieuwe turnseizoen start, laten we weten hoe de contributie-inning in het nieuwe seizoen verloopt. Binnenkort wordt als afsluiting van dit turnseizoen alleen nog de verplichte bondscontributie van de KNGU ingehouden. Ook als er nog wedstrijdgelden openstaan van wedstrijden die begin dit jaar hebben plaatsgevonden, dan worden deze doorbelast. De huur van de wedstrijdkleding wordt dit seizoen niet in rekening gebracht. Jullie krijgen daar vooraf bericht over per e-mail.

In het nieuwe seizoen gaan we een frisse start maken en kunnen alle leden de trainingen weer oppakken. En we vertrouwen erop dat de maatregelen straks ook de ruimte geven om leuke activiteiten voor onze leden te organiseren!

Update training and happy holidays

These last months looked different because of the corona virus. Now that the summer holiday is approaching, we would like to send you a last update of the gymnastic lessons. As you have probably heard, the government has announced that from July 1, 2020 there will be opportunities for indoor sports again. That is good news, because it means that we can all start training inside again in the new gymnastics season!

No lessons inside until the summer holidays
Until the summer holidays, the Municipality of Eindhoven has decided to make only a limited number of indoor sport accommodations available for indoor sports. This means that only a very limited number of lessons could be given by ETV Olympia. That is why we have decided not to train inside before the summer holidays (it would be 1.5 weeks) and to restart the classes for everybody from 24 August 2020, provided the situation remains unchanged.

Outdoor training and holiday training
For the groups that train outside now, the lessons continue until the summer holidays (which is up to and including Saturday 11 July 2020). Groups that do not train outside now, start again the inside training after the summer holidays.

During the summer holidays, holiday training is also offered for the competition groups that use holiday training in the gymnastics hall on the Vijfkamplaan. These groups are informed separately.

KNGU contribution and competition fees
As indicated earlier, the contribution for the last period of this gymnastic season has not been collected. Before the new gymnastics season starts, we will let you know how the contribution collection in the new season goes. Soon, only the KNGU contribution will be withheld. Also contest contribution for contests in the beginnning of this year will be charged. The rental of the contest clothing will not be charged this season. You will be notified in advance by e-mail.

In the new season we will make a fresh start and all members can start training again. And we trust that the measures will also give room to organize fun activities for our members!